Translation prepared by Alex Hillsberg and Martin Glover for FinancesOnline.com

Business Applications | Software Reviews | Software Alternatives | Software Comparisons

Panimula: Pagbibigay-daan sa Web

Mga Pagsasalin

Ang mga pagsasalin ng pahinang ito ay maaaring basahin sa mga wikang sumusunod:

And dokumentong ito ay isang pagsasalin at maaring naglalaman ng hindi akmang pagtutugma sa orihinal na teksto. Ang pagsasalin ay kaloob ni Alex Hillsberg. Maaaring tingnan ang tekstong Ingles dito.

Panimula

Sa karamihan ng tao sa kasalukuyan, mahirap isipin ang buhay na walang Internet. Anumang oras sa araw o gabi, dito maaaring mag-email, mamili, makibalita o di kaya ay maaliw. Marami ang nagsasabing katulad ng printing press na inimbento ni Guttenberg noong 1400s malawakang pagbabago ang dinulot ng Internet sa kalakaran ng araw-araw na pamumuhay . Ngayon, sa isang click ng mouse lang ay nasa dulo na ng daliri mo na ang buong mundo -- yan ay kung wala kang kapansanan. Ang panimulang ito ay makakatulong upang maintindihan kung papaano ginagamit ng mga taong may kapansanan ang World Wide Web, ang kanilang mga hinaing pagdating dito, at ang mga maaaring gawin upang mapadali ang karanasan nila.

Bagong Pagkakataon Dulot ng Web

Ang Internet ay isa sa mga pinakamagandang pangyayari para sa mga may kapansanan. Maaaring hindi mo agad maisip, ngunit kung magbabalik-tanaw sa panahon bago magkaroon ng Internet agad makikita kung bakit ganun nga . Halimbawa, bago magka-internet, paano nagbabasa ang mga may kapansanan sa paningin ng pahayagan? Malamang karamihan ay hindi talaga nagagawa ito. Sadyang mahal ang mga audiotapes o pahinang Braille - at ang katumbas na pahinang Braille ng Sunday New York Times, halimbawa, ay labis ang kapal at bigat upang maging praktikal. Pinakamainam na yung makikisuyo sa kamaganak o kaibigan na basahin ng malakas ang pahayagan. Bagama't gumagana naman ang pamamaraang ito, patuloy namang umaasa sa iba ang mga may kapansanan.

Sa kasalukuyan ang mga pahayagan sa Internet ay inilalathala sa paraang maaaring basahin ng "screen readers" na kadalasang gamit ng mga may kapansanan. Binabasa ng mga software programs na ito ang teksto ng pabigkas upang marinig ng mga may kapansanan sa pamamagitan ng computer at magkaroon ng access sa kahit anong teksto. Sa paraang ito, hindi na aasa ang mga may kapansanan sa iba upang makapagbasa ng pahayagan. Hindi na nila kailangan ng mga mamahaling audio tapes o makapal na pahinang Braille. Web browser lang ang kailangan upang mapakinggan ang screen reader habang binabasa nito ang pahayagan, at magagawa nila ito agad alinsabay ng paglathala.

Sa ganun ding paraan, ang mga may kapansanan sa pangangatawan na walang kakayahang humawak ng pahayagan at buksan ang mga pahina nito ay maaari nang magbasa ng mga pahayagan sa Internet sa pamamagitan ng computer na may teknolohiyang sadyang ginawa upang iangkop sa kanilang kapansanan. Minsan ito ay simple lamang, katulad ng paggamit ng patpat na kagat ng bibig upang makapagmakinilya sa keyboard. Maari din na ang pagaangkop ay gumamit ng espesyal na keyboard o di kaya ay software na kayang basahin ang galaw ng mga mata. Ang ganitong benepisyo ay hindi napapakinabangan ng mga may kapansanan sa pandinig, at maaaring isipin na hindi sila saklaw ng kalayaang dala ng Internet, ngunit kung maayos naman ang paningin ay mababasa pa din nila ang teksto. Kung audio at video naman ay maaari din nilang basahin ang mga caption o subititle. Ang mga may kapansanan sa pagtalos (cognition) ay maari ding makinabang sa maayos at maaliwalas na paglalathala ng mga nilalaman ng Internet.

Pangako ng Web Maaring Hindi Matupad

Bagama't maaaring makatulong ng malaki ang Web sa mga may kapansanan, ang pangakong ito ay malayo pa sa katuparan. Halimbawa na lang ang mga website na maaring gamitin sa pamamagitan lamang ng mouse, at ang napakaliit na bahagi ng kabuuang nilalaman na video o multimedia na may caption para sa mga bingi. Kung mouse lang ang paraan upang magamit ang isang website, paano na yung mga hindi makakagamit nito dahil sa kapansanan? At kung ang mga web developers ay pawang graphics lang ang gamiting sa halip na teksto, paano ito mababasa ng mga screen reader para sa mga may kapansanan sa paningin?

Kapag sinimulan ang pagtatanong, agad makikitang may mga maaaring maging problema ang pagbibigay ng accessibility sa mga may kapansanan. Maaring magdulot ang Internet ng malawakang pagbabago upang bigyang daan sa Web ang mga may kapansanan ngunit kung hindi mag-iingat, maaring sirain ng mga balakid ang pangakong ito at iwanang dismayado ang mga may kapansanan na patuloy pa din aasa sa iba tulad ng dati.

Ang mga May Kapansanan at ang Web

Nagkakaiba man ang pagtantya, karamihan ng pagaaral ay itinatayang isa-ikalima (20%) ng populasyon ay may taglay na uri ng kapansan. Hindi lahat ng mga ito ay nahihirapang gumamait ng Internet, ngunit malaking bahagi pa din ang hindi mapakinabangan ang Web ng husto. Hindi makakabuti sa negosyo kung sadyang balewalain ang 20, 10, o kahit na 5 porsiyento lamang nga mga potensyal na customer sa kanilang mga web sites. Sa mga paaralan at sangay ng pamahalaan, higit pa si hindi makakabuti dahil maaari din na labag ito batas.

Importante

Ang mga pangunahing uri ng kapansanan ay may kinalaman sa:

Paningin
Pagkabulag, pagkabulag sa kulay
Pandinig
Pagkabingi
Paggalaw
Walang kakayahang gumamit ng mouse, mabagal ang pagtugon, limitado ang kontrol sa pinong galaw
Pagtalos
Kapansanan sa pagkakatuto, madaling maabala ang atensyon, kawalan ng kakayahan na tandaan ang madaming impormasyon.

Bawat isa sa mga pangunahing uring ito ay nangangailangan ng pag-aangkop sa disenyo ng nilalaman ng Web. Kadalasan, ang mga pag-aangkop ay napakikinabangan ng lahat, hndi lang ng mga may kapansanan. Halos lahat ay nakikinabang sa mga guhit o larawan na nakakatulong sa pagintindi, sa maayos na pagsasalansan ng mga nilalalam pati na sa maaliwalas na pagsusubaybay nito. Gayundin ang captions na sadyang kailangan ng mga may kapansanan sa pandinig ngunit maaring makatulong din sa iba kasama na ang kahit sinong gustong manood ng video na walang kasabay na audio.

Pagsasaisip ng Web Accessibility

Intindihin ang web accessibility sa pananaw ng mga gumagamit nito. Ang video na susunod ay nagbibigay ng pangkalahatang ideya ng mga suliranin ng mga may kapansanan sa paggamit ng Web at ang halaga ng web accessibility.

Karanasan ng mga Magaaral na May Kapansanan

Ibinabahagi ng mga magaaral sa video ang kanilang karanasan sa Web accessibility.

Pagsasagawa ng Web Accessibility

Sinumang nais gawing accessible ang kanilang web site ay kailangan intindihin ng wasto ang accessibility, maging tapat sa layuning ito, matuto ng tamang pagsagawa ng accessibility, at maintindihhan ang mga legal na pananagutan.

Pagtuon at Pananagutan

Kamulatan. Ang haligi ng anumang klase ng pagtuon sa web accessibility ay ang kamulatan sa mga suliraning nakapaligid dito. Karamihan ng web developers ay sangayon na dapat bigyan daan sa Internet ang mga may kapansanan. Karamihan ng pagkakamali sa accessibility sa mga web sites ay bunga ng kakulangan sa kamulatan at hindi ng pagsasawalang-bahala o masamang hangarin.

Pamumuno. Ang kamulatan ay mahalagang unang hakbang ngunit hindi nito nabibigyan ng lunas ang suliranin lalo na sa malalaking organisasyon. Kung ang pamunuan ay hindi hayagan ang pagpapatupad ng web accessibility malamang mababa ang pagkakataon na ang nilalaman ng mga pahina ng organisasyon ay abot-kamay ng mga may kapansanan. Kadalasan, iilan lang sa web developers ang nagsasatupad ng web accessibility at karamihan ay dahil hindi naman iton ito hinihingi sa kanila ng pamunuan.

Patakaran at Pamamaraan. Kahit na ang pamunuan at nangakong magpatupad ng web accessibility kung wala namang malinaw na patakaran at pamamaraan patungkol dito, maaaring makaligtaan din sa pang-araw-araw na gawain. And pinakamabuting gawin ay lumikha ng sariling patakaran na nagsasaad ng tiyak na pamantayan, pamamaraan at alituntunin upang subaybayan kung nasusunod nga ang mga adhikain ng web accessibility.

Pagsasanay at Suportang Teknikal

May mga pagkakataon na ang web developers ay nangangambang mas mahal at matagal ang gumawa ng mga web site na accessible kaysa kung ihahambing sa hindi accessible. Ang pangangambang ito ay walang batayan. Ang pakinabang ng pagbibigay daan sa mas nakararami ay laging mas matimbang kaysa panahong kailangan gugulin ng isang matalinong web developer upang magsatupad ng web accessibility.

Kayang aralin ang pangunahing kaalaman sa web accessibility sa loob lamang ng iilang araw. Ngunit, katulad din ng ibang kaalamang teknikal, nangangailangan din ng ilang buwan upang tuluyang isaloob at isaisip ang mga prinsipyo at pamamaraan. Maraming mapagkukunan ng kaalaman sa Internet, katulad ng WebAIM email discussion list, forums, buwanang pahayagan, and panuntunan sa accessibility na nakalimbag sa CD para sa administrators, webmasters, and developers. Marami din ang mga dalubhasang makakatulong sa inyong organisasyon na pagtibayin ang accesbibility. Ang WebAIM ay may onsite training, consulting & technical assistance, tulong sa pagdisenyo ng accessible na web site, at iba pang serbisyo.

Mga Batas at Pamantayan

Sa Estados Unidos, ang mga batas na may kinalaman sa web accessibility ay ang ADA, IDEA, at ang Rehabilitation Act of 1973 (Seksyon 504 at Section 508). May mga batas pandaigdigan din patungkol sa accessibility.

Ang Web Content Accessibility Guidelines ay naglalaman ng pangdaigdigang panuntunan. Ito ay pinagyaman ng Worldwide Web Consortium (W3C), na namamahala sa kabuuan ng web. Ang mga panuntunang ito ang batayan ng karamihan ng mga batas patungkol sa web accessibility sa buong mundo. Ang Version 2.0 ng panuntunang ito na linathala noong Disyembre 2008 ay nag-uugat sa apat na simulain:

  • Perceivable: Nakikita o naririnig gamit ang teknolohiya katulad ng screen readers, screen enlargers, atpb.)
  • Operable: Maaring gamitin ang mga interactive elements sa pamamagitan ng mouse, keyboard at iba pang katulad na gamit.
  • Understandable: Ang nilalaman ay malinaw at hindi nakakalito.
  • Robust: Maaring basahin, pakinggan, at subaybayan ang nilalaman gamit ang luma man of bagong teknolohiya at kagamitan.

Madaling tandaan ang apat na simulain sapagkat ang unang mga letra nito ay nagbabaybay ng salitang POUR.

Mga Panuntunan ng Disenyong Accessible

Ang susunod ay listahan ng ilang pangunahing panuntunan ng accessible design. Karamihan nito ay madaling ipatupad at hindi makakasagabal sa pangkalahatang "look and feel" ng web site.

Magbigay ng angkop na alternatibong teksto
Ang alternatibong teksto ay mahalagang panghalili sa mga elementong hindi teksto lalo na sa mga may kapansanan sa paningin sapapagkat sa pamamagitan nito ay maaari na itong basahin ng mga screen reader. Halimbawa na lang ang mga tekstong linathala bilang larawan.
Lagyan ng headers ang mga talahanayan ng datos
Ang mga talahanayan ay ginagamit upang maayos ang pagsalansan ng mga nilalaman at datos na kailangang may angkop na headers (ang <th> element). Ang bawat piraso ng datos ay dapat ikabit sa naaayong header upang madaling baybayin at unawain ng mga screen reader and talahanayan.
Siguraduhing lahat ng web forms ay madaling kumpletuhin at isumite.
Siguraduhing bawat form element (text field, checkbox, dropdown list, etc.) ay may tatak at ang tatak na ito ay nakakabit sa naaangkop na form element gamit ang <label> tag. Siguraduhin din na ang mga gagamit ay maisusumite ang form at maitutuwid ang anumang pagkakamali , katulad halimbawa ng kakulangan sa datos na kailangan ng form.
Siguraduhing ang links ay nasa konsteko
Bawat link patungo sa nilalamang nasa labas ng pahina ay dapat may kabuluhan. Maaaring tanging ang links lamang ang piliin ng screen reader na basahin. Iwasan ang mga links na ang nakasaad lamang ay "click here" o kaya ay "more".
Magbigay ng caption o transcript
Dapat ay may kasamang caption o transcript ang mga video at audio na makakatulong sa mga may kapansanan sa pandinig.
Siguraduhin ang accessibility ng nilalamang hindi HTML, katulad ng PDF files, Microsoft Word documents, PowerPoint presentations at Adobe Flash.
Gawing accessible din ang PDF documents at iba pang nilalalamang hindi HTML hangga't maaari. Kung hindi man, pagisipan kung mas mabuting sa pormang HTML na lang ilathala ang mga ito, o di kaya ay magbigay ng alternatibong mas accessible. Ang mga dokumentong PDF ay nangangailangan din ng tags upang lalong maging accessible. Kung titingnan ay walang pinagkaiba ang anyo ng dokumentong PDF na may tag sa ordinaryong dokumentong PDF na wala nito, ngunit laging mas accessible ang mga dokumentong may tag sa mga gumagamit ng screen reader.
Gawing madali ang paglaktaw sa paulit-ulit na bahagi ng pahina
Bigyan ng paraan ang mga gumagamit upang laktawan ang paulit-ulit lang na bahagi. Nagagawa ito sa pamamagitan ng links sa simula ng pahina papunta sa pangunahing nilalaman.
Hindi sapat ang kulay lamang.
May naitutulong ang kulay upang mapadali ang pagunawa ng mga nilalaman, ngunit ito ay walang silbi sa mga taong may kapansanan sa pagtuos ng kulay, at hindi rin napakikinabangan ng mga gumagamit ng screen readers.
Siguraduhing maliwanag ang pagkasulat at madaling basahin ang mga nilalaman
Maraming paraan upang madaling maintindihan ang nilalaman. Sulatin ito sa paraang malinaw, gumamit ng letrang madaling basahin, at gumamit ng mga heading at listahan kung naaangkop.
Gawing accsesible ang JavaScript
Siguraduhin na ang JavaScript event handlers ay device-independent (e.g., hindi nangangailangan ng mouse). Siguraduhin din na ang pahina ay hindi umaasa sa JavaScript upang gumana.
Sundin and mga panuntunan ng maayos na disenyo
Ang mga pahinang HTML-compliant at accessible ay mas matibay at mas madaling hanapin ng mga search engine. Sa pamamagitan ng Cascading Style Sheets (CSS) maaring ihiwalay ang nilalaman sa anyo. Mas madaling baguhin at palitan ang mga elemento ng pahina at mas madali din ito para sa mga nagbabasa. .

Hindi lahat ng suliranin patungkol sa accessibility ay nasa listahang ito, ngunit kung pagtutuunan ng pansin ang mga pangunahing panuntunan mas makakaasang magiging accessible ang mga nilalaman ng web sa mas nakararami. Dagdag na kaalaman patungkol sa web accessibility at matatagpuan sa articles at resources.

Conclusion

Ang web ay maraming maidudulot na kabutihan sa mga may kapansanan na hindi nila makukuha sa ibang paraan. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon sila ng kasarinlan at kalayaan. Ngunit kung hindi isasaisip ang web accessibility sa paggawa ng mga web site, mapapabayaan ang isang sektor ng lipunan na may pinakamalaking pakinabang sa teknolohiyang ito. Hindi hangad ng karamihan na mangyari ang kapabayaang ito. Habang lumalawak ang kamulatan at pagsagawa ng mga developers at designers patungkol sa web accessibility, nakakapaniguradong mas malawak na bahagi ng populasyon ang makikinabang sa mga nilalamang ng Web.

Copyright 2013 - WebAIM

WebAIM is an initiative of:
Center for Persons with Disabilities (CPD) Utah State University